Chỉ tiêu tiếng anh là gì?

21

Chỉ tiêu tiếng anh là gì?, các công ty mỗi khi tuyển nhân viên vào làm nhất là nhân viên khối văn phòng làm công việc trí óc công nghệ cao thường luôn đặt ra chỉ tiêu rõ ràng trong từng giai đoạn nếu ai đáp ứng được chỉ tiêu ấy thì sẽ trụ lại công ty đó lâu dài, còn ai không chịu được thì áp lực sẽ làm cho nhân viên ấy sẽ tự nghỉ việc, định nghĩa đơn giản như sau:Chỉ tiêu là mức quy định phải đạt được trong kế hoạch.

Chỉ tiêu tiếng anh là gì?

Chỉ tiêu trong tiếng Anh có nhiều cách dịch, ví dụ như target, norm hay goal.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê cổ trang rẻ
  2. cho thuê cổ trang rẻ
  3. cho thuê cổ trang
  4. cần thuê cổ trang rẻ
  5. cho thuê cổ trang rẻ

Một số mẫu câu của chỉ tiêu trong tiếng Anh:

Do you think I’ll be to able to achieve my goal of losing five kilos before the summer?

Bạn có nghĩ rằng tôi có thể đạt được chỉ tiêu giảm 5kg trước mùa hè không?

Did we hit this target?

Vậy chúng ta có đạt được chỉ tiêu này không?

The company have reached annual food targets.

Công ty đã đạt chỉ tiêu lương thực hàng năm.

The goverment’s target of annual growth seem easily attainable.

Chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm của chính phủ dường như dễ dàng đạt được.

To elaborate the production target.

Xây dựng chỉ tiêu sản xuất.

These standards generally exceed the accepted industry norms.

Những tiêu chuẩn này thường vượt quá các chỉ tiêu công nghiệp được chấp nhận.

To reach both qualitative and quantitative norms.

Đạt cả chỉ tiêu số lượng lẫn chỉ tiêu chất lượng.

Exceed last year’s showing.

Vượt chỉ tiêu năm ngoái.

This year, the universities have increased its quota.

Năm nay, các trường đại học đã tăng chỉ tiêu.

nguồn:https://hellosuckhoe.org/

danh mục: https://hellosuckhoe.org/blog-lam-dep/

Bình luận