Phân biệt chủng tộc tiếng Anh là gì?

1472

Hiện nay, do hiện đại hóa ta có thể thấy việc phân biệt chủng tộc đang ngày càng suy giảm nhưng không có nghĩa là nó sẽ kết thúc, vẫn còn một vài khu vực hoặc một số người vẫn còn định kiến với việc phân biệt chủng tộc. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề phân biệt chủng tộc tiếng Anh là gì và những thông tin liên quan.

Phân biệt chủng tộc là gì?

Phân biệt chủng tộc cho rằng một số người ít giá trị hơn. Ví dụ, vì màu da, văn hóa hoặc tôn giáo. Đó là sự phân biệt chủng tộc khi ai đó bị đối xử tệ bạc vì những điều như vậy. Có cả những người phân biệt chủng tộc, và những tư tưởng và hành vi phân biệt chủng tộc ảnh hưởng rất nhiều trong xã hội.

Phân biệt chủng tộc dựa trên tiền đề rằng mọi người có thể được chia thành các nhóm khác nhau, ví dụ, dựa trên màu da, văn hóa, nhóm dân tộc hoặc tôn giáo. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cũng cho rằng một số nhóm có giá trị hơn những nhóm khác. Nhưng sai rồi, tất cả mọi người đều có giá trị như nhau.

Nghiên cứu cho thấy phân biệt chủng tộc không phải là một hiện tượng phổ biến luôn tồn tại ở mọi nơi, mà nó có một lịch sử. Phân biệt chủng tộc có tính chất động, thay đổi theo thời gian và không gian. Phân biệt chủng tộc không phải là một vấn đề trừu tượng, nhưng có tác động cụ thể đến lịch sử, xã hội và cá nhân.

Phân biệt chủng tộc có thể là tội phạm

Mọi người có thể nghĩ, tin và nghĩ như họ muốn. Nhưng không ai được phép cư xử theo bất kỳ cách nào, hoặc nói bất cứ điều gì. Dưới đây là một số ví dụ về hành vi phân biệt chủng tộc vi phạm pháp luật:

– Để lan truyền những điều xúc phạm về một số nhóm nhất định. Ví dụ: viết các bài đăng rằng những người đến từ một quốc gia nào đó là xấu hoặc ai đó kém xứng đáng hơn vì màu da hoặc tôn giáo của họ.

– Mặc quần áo có hình chữ thập ngoặc, văn bản hoặc các biểu tượng khác phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm một số nhóm nhất định.

– Để từ chối ai đó một công việc hoặc một ngôi nhà, ví dụ, vì tên của người đó.

Chống phân biệt chủng tộc

Người ta nghe từ chống phân biệt chủng tộc rằng nó là thứ chống lại phân biệt chủng tộc. Trái ngược với những ý tưởng về phân biệt chủng tộc, chống phân biệt chủng tộc là viết tắt của giá trị bình đẳng của tất cả con người và rằng tất cả con người đều bị ảnh hưởng bởi các chuẩn mực trong bối cảnh mà họ tự nhận thấy rằng không có đặc điểm nào của con người được xác định trước bởi văn hóa, tôn giáo, địa lý hoặc sinh học. Chống phân biệt chủng tộc là viết tắt của một xã hội bình đẳng, nơi mọi người không bị phân biệt đối xử, vì nguồn gốc và nền tảng văn hóa của họ, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

Chống phân biệt chủng tộc là chính trị, vì nó muốn thay đổi xã hội trở nên bình đẳng hơn. Cũng có rất nhiều hoạt động tích cực trong việc chống phân biệt chủng tộc, nó không chỉ là về các ý tưởng mà còn là về việc đấu tranh để các ý tưởng chống phân biệt chủng tộc trở thành hiện thực.

Phân biệt chủng tộc tiếng Anh là gì?

Phân biệt chủng tộc tiếng Anh là: Racism

phân biệt chủng tộc tiếng anh là gì

Các từ vựng liên quan

Prejudice /ˈprɛdʒədəs/: Định kiến

Cultural integration /ˈkʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn/: Hội nhập văn hóa

National identity /ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: Bản sắc dân tộc

Oral tradition /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/: Truyền miệng

Ritual (a) /ˈrɪtʃuəl/: Lễ nghi

Acculturation /əˌkʌltʃəˈreɪʃn/: Sự tiếp nhận và biến đổi văn hóa

Cultural exchange /ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ/: Sự trao đổi văn hóa

Assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/: Sự đồng hóa

Racism /ˈreɪsɪzəm/: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Cultural heritage /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/: Di sản văn hoá

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Mua máy chạy bộ cho chó chọn loại nào?
  2. Hụt hẫng tiếng anh
  3. Vòng xoay tiếng Anh là gì?
  4. Ăn sầu riêng uống nước dừa
  5. Uống milo có béo không

Race conflict /reɪs kɑːnflɪkt/: Xung đột sắc tộc

Cultural festival /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: Lễ hội văn hóa

Civilization /ˌsɪvələˈzeɪʃn/: Nền văn minh

Nguồn: https://hellosuckhoe.org/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Content is protected !!